lørdag, mai 19, 2007

Rikshospitalet og de økonomiske utfordringene

Rikshospitalet er vår forenings viktigste sykehus. Det som skjer innenfor dette Helseforetaket (HF) burde derfor være av spesiell interesse for våre medlemmer og støttespillere.

På RR HF´s hjemmesider finner vi med jevne mellomrom interessant informasjon som vi regner med at såvel Styret i FHLT og LHL-ledelsen leser, debatterer og forholder seg til.

Denne gang vil vi nevne to saker som vi bringer videre.
Det første er en informasjon fra 11. mai om utlevering av organer. Vi klipper i sin helhet:
Presisering om bruk av organer
– Rikshospitalet-Radiumhospitalet har aldri utlevert organer i konflikt med norsk lov, sier strategidirektør Stein Vaaler. Spørsmålet er kommet opp etter at kunstneren Morten Viskum hevder å ha fått organer utlevert fra flere sykehus.
– Vi har selvfølgelig ikke utlevert noen organer eller deler av organer uautorisert og i konflikt med norsk lov. I ett enkelt tilfelle, hvor pasienten uttrykkelig ba om å få et organ som var fjernet i forbindelse med behandling, utleverte vi dette til pasienten. Patologiklinikken har en egen samtykkeprosedyre som sikret at dette foregikk i tråd med Biobankloven, sier Stein Vaaler.

Strategidirektøren presiserer at utlevering av organer som er fjernet i forbindelse med behandling, ikke må sees i sammenheng med sykehusets transplantasjonsvirksomhet. Sykehuset har et nasjonalt ansvar for transplantasjonsmedisin. Donasjon av organer fra ett menneske til et annet redder årlig mange liv og helbreder livstruende syke mennesker.
De andre opplysningene, knyttet til de økonomiske utfordringene ved Helseforetaket, finner vi i bakgrunnstoffet til Styremøtet 15. mai. Her klipper vi noen små utdrag:
Hovedårsaken til lavere inntekter enn budsjettert er følgende forhold:

* Lavere pasienttilgang fra Helse Øst på enkelte områder, særlig kreftområdet. I noen grad er dette erstattet av økt behandling for andre regioner, men da med pasienter med lavere DRG-vekter.
* Omlegging av DRG-systemet med gjennomgående lavere vekter for Rikshospitalet-Radiumhospitalets pasientbehandling.

På enkelte områder er det nødvendig å tilpasse eller reorganisere kapasiteten. I denne styresaken omtales den tilpasningen som gjøres innenfor kreftområdet. I styresak 40/2007 omtales tiltak innenfor hjerteområdet.
og som en forklaring av konsekvensene knyttet til DRG-endringene
En av de viktigste endringene i DRG-systemet fra 2006 til 2007 er at vekten for lunge-tx er redusert fra 25,37 til 16,10 som utgjør tap på 200 DRG-poeng. Rikshospitalet-Radiumhospitalet har sendt brev til Sosial- og helsedirektoratet for å prøve få endret vekten tilbake til 2006-nivå, blant annet på grunn av metodiske svakheter i den nye vektberegningen
I styresak 40 (nevnt over) finner vi følgende interesante tilstandsbeskrivelse
Organisering av hjertekirurgi i hovedstadsområdet
På Østlandet skjer hjertekirurgi ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ullevål universitetssykehus og ved Feiringklinikken. Ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet opereres til sammen ca 1700 pasienter per år, 1000 pasienter ved Thoraxkirurgisk avdeling og 700 pasienter ved HiO. Ved Ullevål universitetssykehus opereres årlig ca 550 pasienter og ved Feiringklinikken ca 1100 pasienter. I 2006 kom 51 prosent av Rikshospitalet-Radiumhospitalets pasienter fra Helse Sør og 40 prosent fra Helse Øst.
(Ved Thoraxkirurgisk avdeling utføres omfattende funksjoner utover elektiv hjertekirurgi, herunder landsfunksjoner knyttet til transplantasjonsvirksomheten.)

Det samlede volum av hjertekirurgi i Oslo-området har økt jevnt senere år. Ventetidene ved Rikshospitalet-Radiumhospitlaet er nå stabile og medisinsk akseptable (1-6 uker). Det betyr at den samlede kapasitet ved Gaustad og HiO, sammen med det øvrige tilbudet i regionen, dekker etterspørselen.
og konklusjonen etter en samlet vurdering:
Fagmiljøet ved Rikshospitalet-Radiumhospitlaet anbefaler at man utreder en løsning der hjertekirurgien ved HiO fysisk samles på Gaustad. Dette kan bidra til å forbedre den samlede aktiviteten og gi et samlet og styrket fagmiljø innen ett av sykehusets definerte satsingsområder.
Etter å ha lest denne informasjonen vil muligens noen av våre medlemmer stille seg spørsmålet: "Hva betyr dette for meg".
Det er vi i skrivende stund ikke i stand til å gi noe svar på. Det blir derfor et ønske fra oss til ledelsen i FHLT / LHL å se nærmere på dokumentene, og ikke minst det som kom ut av styemøtet som beslutninger. (Protokoll ennå ikke publisert)
At kompetansen ved RR HF er på topp vet vi, men uten at leger og sykepleiere kan føle at økonomien også er under kontroll, og at legene kan konsentrere seg om å ivareta pasienter fremfor å løpe etter økonomiske styringskrav, vil det til slutt gå ut over oss som brukere av helsetjenesten. Vi syns å merke at flere ansatte på RR HF gir uttrykk for tretthet og oppgitthet for alle de økonomikrav som de nå føler hindrer dem til å gi 100% innsats for pasientene.

Hva det reviderte Nasjonalbudsjettet kan ha av betydning (sansynligvis ingenting) kunne kanskje politisk avdeling i LHL gi oss tilbakemelding på.

Comments:
Som et apropos til FHLT Blogs innslag om helseøkonomi, kan det kanskje være verdt å nevne et oppslag i dagens nummer av BT om erfaringene fra Haukeland Universitetssykehus:

Helse Bergen må i år spare 230 millioner kroner i forhold til 2006. Den økonomiske hestekuren førte blant annet til at to operasjonsstuer ble stengt i januar. Dette skulle Haukeland Universitetssjukehus spare åtte-ni millioner kroner på.

Fem måneder senere viser det seg at tiltaket har slått fullstendig feil. Hele Helse Bergen taper nå store penger på noe som skulle gi etterlengtede innsparinger.


I et forsøk på å spare åtte millioner, kan man nå oppnå å øke underskuddet med 30 millioner og har fått økede ventelister, nye ønsker til styret og forhåpninger til Sylvia Brustad.

I praksis antagelig ytterligere nedskjæringer andre steder - kanskje hjerte?
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?