søndag, april 22, 2007

14% av alle sykehusinnleggelser knyttet hjerte og karproblemer

Som vi nevnte i blogposten fra 9. april er hjertesykdommer "Killer no One" i USA.
14 % av alle sykehusinnleggelser i Norge kan også knyttes til Hjerte- og Karsykdommer. Dette går frem av pasientstatistikken som Statistisk Sentralbyrå friga på fredag. I alt er det registrert 820000 døgnopphold ved de somatiske sykehusene.

Hjerte- og karsykdommer er den vanligste årsaken til døgnopphold ved sykehus. Deretter følger gruppen skader og forgiftninger som utgjør over 10 prosent av hoveddiagnosene. Kreft forårsaker hvert tiende døgnopphold, mens svangerskap, fødsler og barseltid står for 8,6 prosent av oppholdene. Videre kopierer vi:
Økning i hjerte- og karinnleggelser
For døgnopphold med hjerte- og karsykdom som hoveddiagnose, var det en vekst fra 2000 til 2006 på nesten 15 prosent. Akutt hjerteinfarkt var den vanligste diagnosen blant disse med 18 908 opphold i 2006. Den sterke økningen på 60 prosent i innleggelser for hjerteinfarkt siden 2000 kan ha sin årsak i livsstilsfaktorer og at det ble flere i ”risikoalder” i befolkningen. For hjerteinfarkt var tre av fire opphold for aldersgruppen 60 år og over. Det er menn som får nesten to tredjedeler av hjerteinfarktdiagnosene, og andelen har til og med vært svakt økende i perioden.

I 2000 kom det nye anbefalinger om diagnostiske kriterier for hjerteinfarkt. Dette kan etter hvert ha medført koding av flere infarkter i stedet for blant annet ustabil angina pectoris (hjertekramper). For angina pectoris har nedgangen vært markant siden 2000 med 5 220 færre innleggelser. Likevel har gruppen iskemiske hjertesykdommer (sykdommer forårsaket av redusert blodtilførsel til hjertet) samlet økt med om lag 16 prosent i perioden. Til tross for flere innleggelser var det ifølge dødsårsaksstatistikken stadig færre som døde av iskemiske hjertesykdommer i perioden 2000-2004. Dette kan skyldes bedre behandlingsmuligheter.

Døgnopphold for hjernekarsykdommer, som hjerneinfarkt og hjerneblødning, utgjorde 15 980 i 2006. Her var det nesten like mange opphold for kvinner som menn.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?