onsdag, januar 24, 2007

Xenotransplantasjon - ny lov til høring

Som vel mange av FHLTs medlemmer husker diskuterte foreningen for flere år siden Xenotransplantasjon som et interessant virkemiddel for å hjelpe alvorlig syke mennesker til et forlenget liv. Den gang var grisehjerter mest aktuelt, og FHLT var i utgangspunktet positiv til at det ble drevet forskning på området. Dette er vi også fortsatt.

HOD har med svarfrist i disse dager sendt ut et høringsnotat som LHL/FHLT vil besvare.
Når svaret er behandlet av Forbundsstyret, vil vi i bloggen komme tilbake til dette.

Saken dreier seg i kort om et KONKRET lovforslag som er ment å regulere en eventuell fremtidig virksomhet innen xenotransplantasjon.
I høringsbrevet skriver depatrementet blant annet:
Xenotransplantasjon er ikke tatt i bruk som etablert behandling noe sted i verden, men det foregår enkelte former for klinisk utprøving av begrenset omfang. Selv om det har vist seg å ta lengre tid å utvikle xenotransplantasjon til et reelt behandlingsalternativ enn man tidligere forventet, blir xenotransplantasjon fortsatt ansett som ett mulig fremtidig behandlingsalternativ ved en rekke sykdommer eller tilstander. Det er vanskelig å forutse den faglige utviklingen på feltet, og det er dermed også vanskelig å forutse om, eventuelt når, man vil få gjennombrudd som kan gjøre xenotransplantasjon aktuelt for klinisk utprøving i større omfang, eventuelt også senere som et mulig behandlingsalternativ. Departementet utelukker derfor ikke at xenotransplantasjon på noe sikt kan bli ett av flere behandlingsalternativer for ulike sykdommer eller helsetilstander. I tråd med føringer fra Stortinget har derfor departementet utarbeidet forslag til lov som skal kunne regulere slik virksomhet dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt å ta i bruk xenotransplantasjon. I tråd med Stortingets presiseringer baserer lovforslag seg på Europarådets retningslinjer for xenotransplantasjon.

Lovens formål skal være å sikre at behandlingsformen xenotransplantasjon organiseres og utøves på en etisk og faglig forsvarlig måte, samtidig som pasienters, pårørendes, helsepersonells og samfunnets krav på sikkerhet ivaretas. Loven skal videre sikre god dyrevelferd for dyr som brukes eller planlegges brukt i xenotransplantasjon.

Departementet foreslår at loven skal gjelde xenotransplantasjon både i form av klinisk utprøving og etablert behandling. I forhold til lovforslaget vil det avgjørende være om levende mennesker eksponeres for levende materiale fra dyr, og dermed at en risiko for smitteoverføring kan foreligge.
Selve brevet kan leses HER

I tillegg kan dere også lese selve Høringsnotatet på over 100 sider, inkludert lovteksten.

Man kan lure på hvorfor loven fremmes akkurat nå. Vi ser med undring på departementets egne ord på side 105
Slik departementet ser det er ikke grunn til å anta at xenotransplantasjon vil bli tatt i bruk i stort omfang i nær fremtid, verken i form av etablert behandling eller klinisk utprøving. Det er med andre ord høyst usikkert om xenotransplantasjon vil bli tatt i bruk i Norge, og eventuelt når dette kan skje.
Det er dermed kanskje ikke så rart at både Lægeforeningen og formannen i Bioteknologinemda mener det er for tidlig / unødvendig med en særnorsk lov på dette tidspunkt, og som sagt kommer vi tilbake til vårt eget formelle svar når det foreligger.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?