lørdag, januar 06, 2007

STYREARBEIDET VED ÅRSSKIFTET 2006/2007

Fra nestleder i FHLT-Styret Harald Pedersen har vi fått følgende informasjon som vi bringer videre med det samme:

Først vil jeg på vegne av hele styret takke for året som er gått og ønske alle et veldig godt nyttår.

Det er nå en stund siden det har vært kommentarer i bloggen om arbeidet i styret. FHLT styret hadde siste styremøtet i 2006 28. november 2006. Det første styremøtet i 2007 er terminfestet til 23. januar 2007.

Hva arbeider FHLT-styret med ved årsskiftet? Som alle organisasjoner har vi på denne tiden et sterkt fokus på økonomi. Har vi klart å holde budsjettet i 2006? Har vi husket på alle aktivitetene som vi planlegger når vi setter opp budsjettet for 2007?

Svaret på disse to spørsmålene ble rimelig avklaret i november møtet. Regnskapsmessig har vi klart oss godt i 2006. Det må her tilføyes at Marit har hatt en svært god hånd med den daglige økonomioppfølgingen. Budsjettet for 2007 ble ferdigbehandlet på styremøtet i november og innsendt til videre behandlingen i LHL systemet. Sluttbehandlingen av budsjettet vårt skjer i LHL sitt forbundsstyre som godkjenner budsjettet. Vårt budsjettforslag er fram til i dag ikke endret i LHL sin behandling, men budsjettbehandlingen i LHL er ikke ferdig.

I 2007 skal det være Landskonferanse igjen. I novembermøtet bestemte styret at Landskonferansen i 2007 skal arrangeres på Scandic Hamar helgen 14-16 september 2007. Landkonferansen i 2007 vil også bli brukt til markere at FHLT er 20 år i 2007. Det er naturlig at Landskonferansen foruten å innholde vedtektsfestede programposter også tar et tilbakeblikk på årene som er gått samtidig som vi prøver å se framover. I novemberstyremøtet ble det nedsatt en programkomite bestående av styreleder Jermund, Marit på kontoret og Inger fra LHL. I forbindelse med vedtektssakene på Landskonferansen er valgkomiteen begynt på sitt arbeid. Det sier seg selv at arbeidet med Landskonferansen vil ha et sterkt fokus i styrets arbeid første halvår 2007.

De Europeiske Idrettslekene er et omfattende prosjekt som nærmest kontinuerlig har styrets oppmerksomhet. I novembermøtet behandlet styret oppfølging av våre, dvs. medlemmenes økonomiske krav rettet mot Napoli arrangørene. Krav fra oss kanaliseres gjennom den europeiske forening, som i høst har arbeidet intenst ovenfor og mot Napoli arrangørene. På styremøtet i januar vil vi opprette en gruppe som skal arbeide målrettet for å hente inn sponsormidler til lekene i Vichy. Dette initiativet kommer fra fylkeskontaktpersoner og vil bli driftet av fylkeskontakttillitsvalgte og andre medlemmer.

Styremøtet i januar vil også behandle sak om organhandel. Dette temaet er nå begynt å få omfattende mediadekning. Mangel på organer til syke personer i den vestlige verden medfører at det opprettes/etableres illegale markeder for organhandel. Stiftelsen har arbeidet med problematikken noe tid, problemet begynner nå å bli såpass omfattende at også pasientorganisasjonene må ta stilling mer direkte. Løsningen er jo i grunnen nokså enkel, det må legges bedre til rette for organdonasjon/transplantasjoner i de enkelte land slik at dette markedet reduseres/forsvinner.
Denne saken må nok vi alle arbeide med og ha et aktivt forhold til i årene framover.

Saken om organhandel fører til et behov for en tettere samhandling med Stiftelsen Organdonasjon og de andre pasientorganisasjonene. I forlengelsen av dette er det egentlig nokså naturlig at pasientorganisasjonene også kommer tyngre inn i arbeidet med Europeisk Organdonasjonsdag.

I hele 2006 ble det jobbet på ulike arenaer for å øke bevilgningene til organdonasjon. På slutten av året ble det i Statsbudsjettet gitt ca. 10 millioner som ble øremerket organdonasjon. Vi har notert oss at fagfolk i miljøet anslo behovet til det dobbelte. Vi synes likevel at bevilgningen var gledelig og at det var et steg i riktig retning. Utfordringen i 2007 og årene deretter er få øket de øremerkede midlene samt sikre at RH får tilstrekkelig med driftsmidler slik at transplantasjonsvirksomheten ikke blir brukt som salderingspost på små driftsbudsjetter.
I denne uken har statsråden framlagt muligheten for at Helseforetakene Sør og Øst skal slåes sammen. Nyheten ble presentert med utgangspunkt at sammenslåing vil være bety en innsparing på 600 millioner kroner. Slike økonomisk motiverte organisasjonsendringer kan veldig lett medføre at ansatte må løpe enda fortere og at pasienttilbudet innskrenkes. Jeg tror nok at pasientorganisasjonene ikke vil bli arbeidsledig framover.

Dette fører over til et annet område som jeg tror kommer til å være viktig i 2007, nemlig vårt forhold til LHL. FHLT skal på Landskonferansen behandle sak om navneendring (vedtektssak). Det er de stemmeberettige på Landskonferansen som avgjør om vi skal foreta navneskifte til ”LHL-Transplanterte”. Uavhengig av resultatet tror jeg at vi kommer til å måtte samarbeide tettere med andre pasientorganisasjoner. Velferdsstaten og helsetilbudet til befolkningen er under et sterkt press. Jeg kan være kritisk til mye av det LHL har gjort de seinere årene (aggresivt loddsalg og spillautomater), men kommer likevel fram til konklusjonen ”det er det beste vi har”. Samhandling og samarbeid har vi i stor grad allerede i dag med LHL. Mange ”tunge saker” som er viktige for enkeltmedlemmer blir i dag håndtert i samarbeid med ulike fagavdelinger i LHL. For meg handler navnesaken egentlig om å gjøre FHLT mere synlig og sterkere.

I 2006 har FHLT Sosialfondet tildelt midler til en del medlemmer som har hatt økonomiske behov i forbindelse med transplantasjonen/tiden etter. Sikkerhetsnettet i velferdsstaten fungerer ikke lenger eller maskene er for store. Rettigheter/ordninger som tidligere ble forvaltet av Folketrygden er nå overført til de enkelte helseforetak. Rettigheten blir fjernet. Det er opp til det enkelte helseforetaks prioriteringer og økonomi om pasientene skal få noe økonomisk støtte. Helseforetakenes økonomi er som kjent dårlig, med store oppsamlede underskudd. Sosialfondet har gitt tilskudd til nære familiemedlemmer, som må oppholde seg i Oslo i lang tid pga. medisinske komplikasjoner hos den transplanterte. Det er bra at Sosialfondet kan gi noe hjelp til medlemmer i en vanskelig tid, men det har aldri vært , og det er heller ikke mulig, at sosialfondet kan erstatte offentlige ordninger. På dette området er det mye å gripe fatt i, igjen er mitt svar samhandling og samarbeid med andre pasientorganisasjoner.

Dette ble litt mere enn en vanlig gjennomgang av saker som er til behandling. Det kan likevel være greit for alle at det blir gitt en slik gjennomgang i bloggen ved årsskiftet. Det kan i hvert fall slåes fast at 2007 vil bli et et spennende og arbeidskrevende år i FHLT.

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?