fredag, januar 12, 2007

Oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2007

I dag er det Midtvintersdagen og det som i gamle tider ble kalt midtvintersblotet. Å Blote betyr å Styrke.
Jeg hadde derfor planlagt å skrive noe om å styrke kampen for det røkfrie samfunn, og reklamere for LHLs nye Røykesluttkampanje
I en notis i dagens avis går det frem at av de som til nå har deltatt på Kreftforeningens røykeslutttilbud, er over 50% fortsatt røykfrie etter 6 måneder. At 27% i en brittisk spørreundersøkelse (4000 deltakere) tror at det er sjebnen som avgjør om man får kreft eller ikke, tar vi som tegn på at nye kampanjer er viktig.

Men så kommer et viktig tips fra LNTs Arild Engen som blir hovedoppslag i stedet.
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la i dag fram oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2007.
Regjeringserklæringen følges opp i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad la i dag fram oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2007.

– Det må bli kortere ventetid for barn- og unge innen psykisk helsevern og akuttilbudet skal følges tett. Jeg stiller derfor krav om at flere pasienter skal behandles hver dag både i barne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien, sier Brustad.

I 2007 videreføres arbeidet med å innfri regjeringserklæringen fra Soria Moria. Helseforetakene skal opprettholde et desentralisert sykehustilbud. Dette skal blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger som blant annet skal tydeliggjøre lokalsykehusenes akuttfunksjoner som del av en sammenhengende behandlingskjede.

Ingen lokalsykehus skal legges ned. Samtidig skal foretakene videreføre arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på en måte som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

De regionale helseforetakene skal øke innsatsen til psykisk helsevern og til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere. Aktivitetsveksten skal være høyere innen rus og psykisk helsevern enn innen somatisk behandling.

- Jeg vil også understreke at det fra 1. januar 2007 er innført fritak for egenandel ved oppsøkende behandling overfor rusmiddelavhengige, sier Brustad.

Ventetider for barn og unge innen psykisk helsevern skal reduseres markert. Det varsles i oppdragsdokumentene at en særskilt ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år er under arbeid.

De regionale helseforetakene skal i samarbeid med primærhelsetjenesten styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter.

- Det skal legges til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte utfordringene på dette området, blant annet ved smerteklinikkene, sier Brustad.

Kapasitet innen rehabilitering skal styrkes når det gjelder plasser i sykehus og andre institusjoner som yter tjenester innen spesialisert rehabilitering, og ansatte knyttet til poliklinikk og team i forhold til 2006 nivå. Det øremerkede tilskuddet til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom andre bevilgninger til de regionale helseforetakene.

- Det er et mål at tilgangen på organdonasjon skal øke og foretakene blir bedt om å iverksette relevante tiltak. Stortinget har satt av særskilte midler til dette, sier Brustad.

I oppdragsdokumentene gir Helse- og omsorgsministeren sitt helsepolitiske oppdrag til de regionale helseforetakene. I årets dokument er oppdragene gjort tydeligere. Det skal ikke være tvil om hva som forventes av de regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet vil også følge opp de regionale helseforetakene tettere i 2007.


I oppdragsdokumentene kan vi således lese:(teksten, men ikke beløpet, er likfor alle regionene)
3.5.9. Donoransvarlige leger i sykehusene
Det er et mål at tilgangen på organer til transplantasjoner (hjerte, lever, lunger, bukspyttkjertel og nyrer) skal øke. Relevante tiltak må derfor gjennomføres. Alle potensielle organdonorer må identifiseres og helsepersonell skal ta opp spørsmålet om organdonasjon, jf. rundskriv I-9/2003. Helse Sør har videre ansvar for at det avsettes tilstrekkelig ressurser til funksjonen som donoransvarlig lege ved de sykehus som er
godkjent for organdonasjon.

Tiltak for oppfølging:
• Helse Sør skal i arbeidet med å øke antall tilgjengelige organer samarbeide med Nasjonal koordinator for organdonasjon i Sosial- og helsedirektoratet.
• Helse Sør skal øke ressursbruken tilsvarende 2,1 mill. kroner til dette formålet i 2007.

Les oppdragsdokumentene her:

Helse Nord RHF oppdragsdokument
1,2 mill til donoraktivitet
Helse Midt-Norge RHF oppdragsdokument
1,4 mill til donoraktivitet
Helse Vest RHF oppdragsdokument
1,9 mill til donoraktivitet
Helse Sør oppdragsdokument
2,1 mil til donoraktivvitet
Helse Øst RHF oppdragsdokument
3,8 mill til donoraktivitet

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?