onsdag, oktober 11, 2006

Statsbudsjettet - Organdonasjon

Regjeringen har som mål å styrke innsatsen for å øke antallet donorer av organer. De regionale helseforetakene har i 2006 rapportert om status for donoransvarlige leger i sykehusene. Nasjonal koordinator for organdonasjon i Sosial- og helsedirektoratet vil følge opp rapporteringen gjennom oppfølgingsmøter med de enkelte sykehus.
Det er nedsatt to arbeidsgrupper for å styrke kompetansen hos helsepersonell i intensivavdelinger og for å styrke oppmerksomheten om organdonasjon i sykehusene. Departementet vil i oppdragsdokumentene 2007 be regionale helseforetak sørge for at de donoransvarlige leger gis bedre rammebetingelse enn i dag for å kunne ivareta denne oppgaven. Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å dokumentere ressursbruk til organdonasjon og donoransvarlig lege sett i forhold til hva dagens finansieringsordninger faktisk dekker. Sosial- og helsedirektoratet er videre bedt om å komme med evt. forslag til tiltak i lys av de funn som gjøres.

Stiftelsen Organdonasjon
Det ytes tilskudd til Stiftelsen Organdonasjon. Stiftelsen arbeider for å øke tilgangen på organer for transplantasjon i Norge, og for at tilgjengelige organer skal bli benyttet. Stiftelsen driver et betydelig opplysningsarbeid overfor befolkningen og media for at flest mulig skal ta stilling til organdonasjon. Bevilgningen foreslås økt med 0,5 millioner kroner.

Norsk ressursgruppe for organdonasjon – NOROD
Gruppen ble etablert i 1992 og består av helsepersonell fra flere donorsykehus og fra transplantasjonsmiljøet ved Rikshospitalet. Målsettingen er å øke tilgangen til organer for transplantasjon gjennom opplæring, rådgiving og bevisstgjøring av helsepersonell ved de 28 sykehus som er godkjent for organdonasjon. Bevilgningen forslås økt med 0,6 millioner kroner.

Les mer i kapittel 728.70 i Helse– og omsorgsdepartementets fagproposisjon.

Statsbudsjettet

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?