onsdag, oktober 11, 2006

A gift for life - Donasjonsdagen 14. okt. 2006

Fra LNT har vi mottatt følgende pressemelding vedrørende Statsbudsjettet som vi gjerne bringer videre:
Ventelistene øker – donorsykehusenes arbeid med organdonasjon må styrkes

LNT applauderer økte bevilgninger til Stiftelsen Organdonasjon og til NOROD (Norsk ressursgruppe for organdonasjon) i statsbudsjettet for 2007, men vi savner en styrket innsats der hvor behovet er størst – på de mange donorsykehusene rundt omkring i landet.

I statsbudsjettet signaliserer statsråd Sylvia Brustad hva hun ønsker å gjøre i 2007 for å forhindre at mange dør mens de venter på et nytt organ. LNT mener det er riktig å styrke Stiftelsen Organdonasjon og NOROD, men hva med donorsykehusene?

Rikshospitalets statistikk for transplantasjonsvirksomheten pr. 3. kvartal 2006 viser at ventelisten for nyre har økt med mer enn 30 % på ett år, fra september 2005 til september 2006. Hovedproblemet er tilgangen på organer.

Regjeringen skriver selv i Statsbudsjettet at målet er å gå fra 16,5 pmi (per million innbyggere) donasjoner til 25 pmi. Men i stedet for å sette inn konkrete tiltak på donorsykehusene, som for eksempel en egen takst for uttak av organer ved donorsykehusene (bl.a. utredet og foreslått av et arbeidsutvalg overfor departementet i 2004) har regjeringen i stedet gitt Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å utrede dette ytterligere:
Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å dokumentere ressursbruk til organdonasjon og donoransvarlig lege sett i forhold til hva dagens finansieringsordninger faktisk dekker. Sosial- og helsedirektoratet er videre bedt om å komme med evt. forslag til tiltak i lys av de funn som gjøres.

Dette forbedrer ikke situasjonen ved donorsykehusene umiddelbart, og stimulerer ikke til økt innsats for å identifisere potensielle donorer. I en undersøkelse har et flertall av de donoransvarlige legene selv gitt uttrykk for at arbeidsgiver (RHF/HF) ikke har avsatt tid, ressurser eller utarbeidet funksjonsbeskrivelse for deres arbeid, slik Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om i rundskriv I-9 2003 og i flere bestillerdokumenter til de regionale helseforetakene.

LNT krever at donorsykehusenes arbeid med organdonasjon styrkes ved direkte overføringer for å sikre at alle potensielle donorer identifiseres og følges opp medisinsk. Sentrale myndigheter må ta tak i dette problemet og i samarbeid med helseregioner og helseforetak legge til rette for løsninger som kommer på plass så raskt som mulig.

HUSK: DONASJONSDAGEN 14. OKTOBER! – WWW.ORGANDONASJON.NO
LNT minner også om at lørdag 14. oktober arrangeres for første gang i Norge den Europeiske donasjonsdagen med lokale arrangementer rundt om i landet samt et åpent møte på Kongressenteret, Folkets Hus i Oslo. Hensikten med dagen er å belyse alle aspekter rundt temaet organdonasjon og transplantasjon, bevisstgjøre befolkningen samt se hvilke tiltak som gjøres og bør gjøres for å bedre tilgangen på organer og muligheten for at de som trenger det får en livreddende transplantasjon.

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – www.lnt.no
∑ Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – LNT – arbeider for å ivareta nyrepasienter og transplantertes interesser.
∑ LNT har ca. 3.000 medlemmer og er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Organdonasjon.
∑ LNT representerer dialysepasienter, organtransplanterte (nyre, lever og pancreas), levende donorer, og pårørende.


Vi støtter LNTs krav fullt ut. Nå må det bli slutt på praten. Vis handlingsevne!

Comments: Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?