mandag, mai 01, 2006

Styremøtet 25.04.06.

Her kommer en hurtig gjennomgang fra styremøtet 25. 04.06. Vi var igjen vedtaksføre på styremøtet.

Budsjettreduksjonen på kr. 100.000,- ble godkjent av styret og det ble også anvist hvor vi skulle foreta denne reduksjonen uten at det får vidtrekkende konsekvenser for driften/medlemmene.

Regnskap/status pr. 31.03.06 kunne ikke behandles fordi det ikke forelå noen materiale fra LHL sin side (dette handler om sykdom i regnskapsavdelingen i LHL og rammer også andre deler av LHL systemet).

Høstkonferansen på Sundvollen i september 2006 godkjent både av oss og av LHL - organisasjonsavdelingen. Det siste er litt viktig pga. vi vil få tilskudd til konferansen siden vi legger det opp som et organisasjonskurs. Det vil bli sendt ut innbydelse til samtlige medlemmer i begynnelsen av mai.

Saken om navnesskifte (og logoskifte) ble diskutert veldig godt og grundig på styremøtet. Det som startet som et ønske om å skifte logo har blitt noe mere i løpet av vinteren. Det ble veldig tidlig klart at dersom vi skulle skifte logo ville LHL ha klare meninger om hva som eventuelt kunne godkjennes av logoendringer. Et navneskifte kom derfor relativt tidlig opp i diskusjonen om logoendring. Navneendringen som er foreslått er LHL Transplanterte med LHL logo/formspråk. Det er viktig å understreke allerede på dette tidspunkt at det er Landskonferansen 2007 som skal behandle et navneskifte (vedtektendring) med derpå følgende endring av logo/grafisk materiale. På styremøtet ble det avholdt en avstemning i saken. Med leders dobbeltstemme ble det bestemt at styret skal arbeide for et navneskifte. Saken vil bli drøftet på høstkonferansen 2006. Det vil være medlemmene på Landskonferansen 2007 som avgjør saken.

Id-kortene vil vi forsøke å fortsette å tilby medlemmene. Det skal undersøkes hva kostnadene vil være med å tilby dette ned dagens teknologi. Så sant kostnadene ikke er for store regner vi med at vi fortsatt kan tilby id-kort. Det en prioritert oppgave å tilby en ajourførtutgave av veiviseren i løpet av denne landskonferanseperioden.

De som skal delta i Napoli er sikkert nå klar over at det er byttet hotell. De som skal delta i Napoli vil bli holdt underrettet.

Saken om organdonasjon vil bli fulgt opp av styret. Det vil bli sendt brev fra FHLT til statråd Brustad om hvilke krav vi ønsker å få gjennomfl'ørt nå, dette vil vi komme tilbake til i bloggen.

Comments:
Denne posten i bloggen er flott.
Den viser at Nestleder Harald Pedersen har tatt verktøyet i bruk og på en enkel måte informerer medlemmer og andre interesserte fra Styrets arbeid og tanker.
BRA!
Det er videre svært interessant at Styret arbeider med en modernisering av navn og Logo. LHL Transplanterte kan imidlertid føles begrensende for pårørende og de av våre medlemmer som venter på organer, da det virker som operasjonen må være utført for å tilhøre oss. Det er jo langt fra hensikten.
Jeg tillater med derfor å gjenta et navn som jeg både fra min tid i LHL Forbundsstyret og FHLT har tatt opp:
LHL TX.
På samme måte som moderorganisasjonen opererer med LHL og ikke Landsforeningen .........., burde vi kunne benytte et nøytralt og inkluderende navn og begrep, og ikke (om noen kunne finne på å mene noe slikt) et ekskluderende navn. FHLT / LHL TX burde kunne ta mål av seg å være mer enn en forening for personer som ER hjerte / lunge transplantert.
 
Jeg slutter meg til Arnes kommentar, men legger til noe jeg "leser mellom linjene": At noe blir vedtatt med en formanns dobbeltstemme indikerer at her er uenigheten stor. Det samme gjør den uthevete skrift om hvem som tar den endelige avgjørelsen. For det menige medlem blir det derfor desto viktigere å få vite hva som egentlig ligger bak her. Mange vil ikke ha anledning til å komme til Sundvollen til høsten (bl. a. undertegnede). Jeg vil derfor på det innstendigste be om at Bloggen brukes for det den er verdt for å informere alle medlemmene både i forkant og i etterkant av møtet. Vi er mange som ikke vet alt. Man kan jo begynne med hvorfor det er nødvendig å skifte navn.
 
Jeg tror ikke det er NØDVENDIG å skifte navn, men jeg tror det er en KJEMPEGOD ide.
Jeg mener forøvrig at RuneE ikke har grunnlag for å indikere at det ligger noe ???? bak. I en demokratisk organisasjon (inkludert i et ansvarlig Styre) er det naturlig at meningene er forskjellige og at avsteminger langt på vei vil bli 50/50 i enhver sak hvor man må ta stillimg til enten eller. Personlig mener jeg at knytningen mellom LHL og FHLT er så sterk at det ville være katastrofalt for ideene bak FHLT at ikke LHL´s overordnede føringer også skulle ha betydning for en interessegruppe som FHLT. Uansett er det FHLT´s høyeste organ under LHL´s Forbundstyre (Landskonferansen) som har fullmakt til å vedta endringer i vedtektene. Derfor den uthevede skrift. Deltakelse gir kunnskap, og deltakelse i formelle organisatoriske fora gir makt.
 
Jeg takker for svar fra Arne, men har egentlig ikke fått svar på det jeg spurte om. Det er meget godt mulig at det er en kjempegod ide å skifte navn, men hvorfor er det det? jeg har ingenting spesielt mot det - jeg bare spør.

Det er også godt mulig at deltakelse gir kunnskap - jeg deltar nå her i Bloggen hvor et av målene er å bibringe kunnskap til medlemmene. Jeg føler i øyeblikket at jeg ikke har fått den kunnskapen jeg etterlyste.
 
Jeg kan bare understreke det Arne sier, det ligger ikke noe under.

Bakgrunnen er egentlig et opplevd behov blant flere medlemmer om å modernisere vår logo, samtidig mener flere lungetransplanterte at en ny logo burde illustrere både hjerte og lunger. Vår nåværende logo viser kun hjerte. Det å skifte logo er en relativt omstendelig og muligens kostbar affære, da alt fra brevpapir, konvolutter etc må utformes/lages. Da styret formidlet dette ønsket til LHL ble det gitt relativt klare meldinger tilbake. Mht. logo/logoutforming ville LHL bestemme. Bakgrunnen er at LHL de siste 10-15 årene har arbeidet mye med å utforme logo/et ensartet grafisk språk for virksomheter i LHL systemet. FHLT er en del av LHL systemet. LHL vil ikke tvinge noe på FHLT, noen av oss som sitter i styret tror at vi til slutt vil komme ut med et navn og en logo som tydelig viser vår tilknytning til LHL systemet. Alle andre logoendringer tror vi egentlig kun vil være noe midlertidig. Jeg ser at vi startet saken som en sak om endring av logo og kommer ut med en vedtektsendringssak om navneskifte. Jeg vil understreke at det er ingen som lurer eller blir presset i saken.

Ja, det var uenighet i styret. Et samlet styre er opptatt av at FHLT skal bevare sin særart og arbeide best mulig for interessene til medlemmene. En del av styret mente/mener dette best kan skje ved at vi heter FHLT. Den andre delen av styret mener vi fortsatt både kan bevare vår egenart og sikre medlemmenes interesser ved navneendring.

På organisasjonskonferansen i september vil denne saken være et tema, jeg håper vi kan få en god debatt der. På Landskonferansen høsten 2007 vil saken komme opp, vedtektene må endres ved et slikt navneskifte. Det vil være medlemmene som er tilstede på Landskonferansen høsten 2007 som tar den endelige avgjørelsen om vi skal fortsatt hete FHLT eller om vi skal skifte navn.

Jeg registrerer de ulike innspillene til både Rune og Arne og velger ikke å kommentere foreløpig da jeg ønsker at debatten skal gå fritt uten at styrerepresentanter lager bindinger så tidlig i prosessen.
 
Jeg takker HaraldP for et lang og Informativt innlegg. Det innholdt mye av de opplysningene jeg etterlyste og jeg har sikkert mange andre medlemmer med meg når jeg skriver at dette var et eksempel til etterfølgelse. Det er veldig bra for oss menige å få den nødvendige informasjon, slik som nå, som gjør oss i stand til selv å vurdere og ta stilling til det som foregår. Jeg vil også takke Arne for å ha "funnet opp" FHLT Blog som gjør denne raske informasjonsflyten mulig.

Eksempelvis har jeg ikke problemer med å se at en logo uten lungesymbol for en forening som også skal skal omfatte lungesyke er et problem (Hva sier du, Truls?). Samtidig har jeg heller ikke noen vanskeligheter med å skjønne at styret fort blir delt i to når man skal ta stilling til i hvor stor grad man skal innordne seg et felles LHL-system. Dette kan bli spennende i tiden som kommer - jeg håper det er flere som hiver seg på tastaturet og holder debatten levende!
 
I og med at jeg er blitt utfordret får jeg si noen ord. FHLT er nytt for meg, det samme er LHL. Vi som har CF har NFCF (ikke tilknyttet LHL).
NFCF har tilknytning til stiftelsen organdonasjon som en av flere foreninger.

Over til tema, navnskifte. Når man først er en del av LHL og SKAL skifte navn (tar beslutningen fra styret som endelig), forstår jeg at LHL ønsker å påvirke navnvalg og profil på logo. Om en velger at navnet skal være LHL transplantert ligger utfordringen i synligheten av ordet "transplantert". Dette må skrives med svært liten font om det skal stå under LHL eller liten font om det kommer under hele merket. Dette er et problem som synes mindre med "enda en" forkorting, f.eks TX (Arne's forslag).
Symbolet på logoen til LHL mener jeg er like god uansett hvilken tilknytning man måtte ha til gruppen, hjerte, lunge eller TX.

I og med at det også er et kostnadsspørsmål, budsjettet er blitt redusert etter hva jeg forstår, vil en identisk logo, kun påført TX under LHL, være det enkleste og billigste, eller?

Et P.S. LHL bruker allerede tranplanterte i omtale av "gruppen" FHLT (www.lhl.no), men men...
 
Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?